Landbasert oppdrett Notodden

 

NUAS har engasjert Multiconsult til å gjennomføre en analyse av ulike lokasjoner i lys av deres kompetanse innenfor fiskerinæringen og landbasert oppdrett. Rapporten gir en oversikt over lokaliseringskriterier som bør være på plass for et landbasert oppdrettsanlegg. Det må selvsagt være tilgang på en ferskvannskilde i nærheten av anlegget og det er behov for en tilfredsstillende resipient. Det er gjort en sammenligning av 6 ulike lokasjoner basert på et sett av kriterier. Ved hjelp av en vektet verdi, oppgir rapporten en oversikt over egnetheten til de vurderte lokasjonene, basert på kriteriene som ble lagt til grunn. NUAS deltok i fastsettelse av kriteriene. Rapporten omtaler også mulige plasseringer av merdanlegg i Tinnsjøen, men endelig konklusjon kan ikke gjøres før etter en nærmere lokalitetsundersøkelser hvor strøm, vind, bølger, dybder, etc. er viktige kriterier for valg av lokalitet. Når en har gjort ett eller flere valg på lokasjoner – det gjelder både på land og i innsjø, vil neste steg være å innarbeide dette i kommuneplanen. NUAS vil som konsekvens av dette komme med innspill til kommuneplanens areal del 2019 – 2031.

NUAS har fokus på at en eventuell oppdrettsnæring i kommunen er forankret i en bærekraftig modell. Dette innebærer i praksis at en ønsker å se på hvordan oppdrett eventuelt kan kombineres med annen virksomhet som ivaretar restproduktene fra oppdrett. Det er her snakk om bruk av slam og næringsrikt utslippsvann. Bærekraftig akvakulturvirksomhet må kjennetegnes ved å skje innenfor rammer som er akseptable for miljøet og for samfunnet. Utgangspunktet må være at næringen ikke medfører varige (irreversible) konsekvenser for miljøet.

 

Prosjektet er forventet ferdig i utgangen av april, og mer informasjon om eventuell videreføring vil komme etter dette. Sluttrapporten fra prosjektet vil sendes Telemark Fylkeskommune og være tilgjengelig på våre hjemmesider.

 

 

Bildet viser en illustrasjon over et RAS anlegg, resirkulerings anlegg for fisk.

http://nuas.no/wp-content/uploads/2019/03/Rapport-Notodden-revidert-15.-mars-2019-3.pdf

 

Kontaktperson for prosjektet:

Marianne Bothner Kanstad.

Mobil 95820014

Epost: marianne.kanstad@nuas.no